daneosobowe.org.plDaneosobowe.org.pl | Wszystko o chronie danych osobowych DaneOsobowe.org.pl

daneosobowe.org.pl Profile

daneosobowe.org.pl

Title:Daneosobowe.org.pl | Wszystko o chronie danych osobowych DaneOsobowe.org.pl

Description:Daneosobowe.org.pl | Wszystko o chronie danych osobowych DaneOsobowe.org.pl Strona g?ówna Informacje Prawne Informacje z mediów O nas 1 Nowe przepisy UE wprowadz? niebawem kary do 4% przychodu – uchwa

Keywords:

Discover daneosobowe.org.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

daneosobowe.org.pl Information

Website / Domain: daneosobowe.org.pl
Website IP Address: 188.116.16.85
Domain DNS Server: ns1.hekko.net.pl,ns2.hekko.net.pl

daneosobowe.org.pl Rank

Alexa Rank: 0
OursSite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

daneosobowe.org.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

daneosobowe.org.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 17 Oct 2017 22:46:22 GMT
Server LiteSpeed

daneosobowe.org.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

daneosobowe.org.pl Similar Website

Domain WebSite Title
dasmotorwerks.com DAS Motorwerks Home
cornwallcranes.co.uk Specialist Transport Arrangements Ltd| Truro Cornwall – Hiab Crane Hire, Road Haulage and Container...
mateuszsiedlecki.pl Fotograf Be?chatów Fotografia ?lubna Mateusz Siedlecki
queer-stars.de QUEER CINEMA TRAILER german/deutsch (HD) - QUEER-STARS.DE
kameraservisi.com | Kaan Digital, bozuk kamera, ar?zal? kamera, kamera pilleri, kamera aksesuarlar?, kamera tamiri, ...
judyarpana.com.au Judy Arpana - Home Page
mahayogini.com Online Puja Service, Puja Service, Online Puja, Hindu Puja, Puja, Puja Items,Homamas
liannesimon.com Lianne Simon | a Christian writing about intersex
nctruckequipment.co.uk Neath Coach Builders & NC Truck Equipment - Body Building , Tailift Service, HIAB Crane Sales, Serv...
raynez.com HOME
greenvilletkd.com Martial Arts near Greenville, SC | Master Kim's
purenaturals.co.uk Welcome to Pure Naturals | Pure Naturals
twixxi.com ?? Die kostenlose Singleb?rse mit Camchat ?? Twixxi.com
oanfotograf.net O An Fotograf Net
apurebase.com Home - aPureBaseaPureBase | we care for data
antoninkratochvil.com Antonin Kratochvil
ticketfun.me TicketFun |Buy & Sell tickets in Qatar - Events, Sports, Theatre, Movies, Concerts, Exhibitions, C...
ramaldini.it Gravelord Nito + Kamui + Soul Glo = RAMALDINI

daneosobowe.org.pl Traffic Sources Chart

daneosobowe.org.pl Alexa Rank History Chart

daneosobowe.org.pl aleax

daneosobowe.org.pl Html To Plain Text

Daneosobowe.org.pl | Wszystko o chronie danych osobowych DaneOsobowe.org.pl Strona g?ówna Informacje Prawne Informacje z mediów O nas 1 Nowe przepisy UE wprowadz? niebawem kary do 4% przychodu – uchwa?a przyj?ta 2 OBOWI?ZKI I ?RODKI ABI DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZE?STWA SYSTEMU OCHRONY DANYCH 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ODNIESIENIU DO SPó?DZIELNI MIESZKANIOWYCH 4 SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DOBIE CYBERPRZEST?PCZO?CI 5 DANE OSOBOWE A DZIA?ANIA SZPITALI 6 BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ I AKTUALIZACJA DANYCH 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH WED?UG NOWYCH PRZEPISóW 8 Masz obowi?zek rejestracji ABI lub zbiorów w GIODO? Sprawd? wpis w rejestrze 9 Jak spe?ni? obowi?zki ochrony danych po 1 stycznia 2015 roku? 10 GIODO b?dzie egzekwowa? obowi?zki ochrony danych w firmach w 2015 roku! Nowe przepisy UE wprowadz? niebawem kary do 4% przychodu – uchwa?a przyj?ta Kwi 15 2016 Wyszukiwarka archiwum Kwiecień 15, 2016 Mr. ODO Wpis z Mr. ODO 0 Nie komentowany. dodaj komentarz Wpis w Aktualno?ci, Informacje Prawne Podziel si? Parlament Europejski dnia 14 kwietnia 2016 roku przeg?osowa? d?ugo oczekiwane rozporz?dzenie dotycz?ce ochrony danych. Rozporz?dzenie Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych w sposób gruntowny reformuje unijne i krajowe ramy prawne w zakresie ochrony danych osobowych, w tym g?ównie koncentruj?c si? na wzmocnieniu prawa osób fizycznych w tym zakresie, a co za tym idzie nak?adaj?c dodatkowe obowi?zki na przedsi?biorców. Czytaj wi?cej… OBOWI?ZKI I ?RODKI ABI DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZE?STWA SYSTEMU OCHRONY DANYCH Sie 12 2015 Wyszukiwarka archiwum Sierpień 12, 2015 Mr. ODO Wpis z Mr. ODO 0 Nie komentowany. dodaj komentarz Wpis w Media Podziel si? W dobie konieczno?ci ochrony danych, ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji dysponuje szeregiem uprawnień w toku czynno?ci sprawdzaj?cych. W zwi?zku z rozporz?dzeniem z czerwca 2015 r. ABI ma tak?e odpowiednie obowi?zki do wykonania m.in. prowadzenie publicznego rejestru przetwarzanych zbiorów danych oraz coroczne sprawozdania do Administratora Danych, z przesy?aniem kopii do GIODO. Czytaj wi?cej… OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ODNIESIENIU DO SPó?DZIELNI MIESZKANIOWYCH Sie 12 2015 Wyszukiwarka archiwum Sierpień 12, 2015 Mr. ODO Wpis z Mr. ODO 0 Nie komentowany. dodaj komentarz Wpis w Media Podziel si? Na podstawie ustawy z dn. 15-12-2000 r. o spó?dzielniach mieszkaniowych, cz?onkowie ww. podmiotów s? uprawnieni do pozyskiwania materia?ów dokumentuj?cych prac? spó?dzielni – protoko?ów obrad, kopii uchwa?, odpisu statutu, sprawozdań finansowych czy protoko?ów lustracji. Ze wzgl?du na zawarto?? danych wra?liwych w wy?ej wymienionych dokumentach, poddany w w?tpliwo?? zosta? zakres udost?pnianych tre?ci oraz zasadno?? pozyskiwania powy?szych dokumentów ?ród?owych. Jakie zalecenia dla spó?dzielni prezentuje GIODO? Czytaj wi?cej… SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DOBIE CYBERPRZEST?PCZO?CI Sie 12 2015 Wyszukiwarka archiwum Sierpień 12, 2015 Mr. ODO Wpis z Mr. ODO 0 Nie komentowany. dodaj komentarz Wpis w Media Podziel si? Informatyzacja i wysoki stopień post?pu technologicznego otaczaj?cego nas ?wiata, pozwalaj? u?atwi? codzienne ?ycie. Mamy banki internetowe, zakupy mo?emy zrobi? on-line, a z prawnikiem czy lekarzem spotka? si? na czacie. W dobie szeroko rozumianej cyberprzest?pczo?ci, rozwi?zania te s? tak samo wygodne jak niebezpieczne. Jakie konsekwencje wi??? si? z wyciekami danych online? Czytaj wi?cej… DANE OSOBOWE A DZIA?ANIA SZPITALI Sie 12 2015 Wyszukiwarka archiwum Sierpień 12, 2015 Mr. ODO Wpis z Mr. ODO 0 Nie komentowany. dodaj komentarz Wpis w Media Podziel si? 5.03.2013r WSA oddali? skarg? na decyzj? Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotycz?c? pobierania danych matek po porodzie. Brak zaznaczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych rejestorwany jest w tzw. ?Bazie danych wycofań”. Bior?c powy?sze pod uwag?, GIODO w swej decyzji zaleci?o: – modyfikacj? tre?ci zgody na przetwarzanie danych osobowych, – usuni?cie danych osób, które nie wyrazi?y zgody na przetwarzanie danych. Wojewódzki S?d Administracyjny powo?a? si? w swej interpretacji na art.23 ust.1 i art. 24 u.o.d.o wyja?niaj?c, ?e klauzula zgody widniej?ca na kwestionariuszu mo?e by? nieczytelna i wprowadza? respondenta w b??d. Je?eli nie zna on celu i sposobu przetwarzania danych osobowych, wówczas cie?ko mówi? o wyra?eniu zgody na t? czynno??. Administrator danych skierowa? do Naczelnego S?du Administracyjnego odwo?anie od decyzji w postaci skargi kasacyjnej, lecz ten uzna? wniosek za niezasadny. W uzasadnieniu poda?, i? dane te mog? zosta? zebrane ponownie ( ju? w odpowiedniej formie). BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ I AKTUALIZACJA DANYCH Sie 12 2015 Wyszukiwarka archiwum Sierpień 12, 2015 Mr. ODO Wpis z Mr. ODO 0 Nie komentowany. dodaj komentarz Wpis w Media Podziel si? Zarz?dzanie danymi osobowym w Biurze Informacji Kredytowej, to w?a?ciwe ich zbieranie, weryfikacja i aktualizacja. Szereg dzia?ań w tym zakresie definiuj? poszczególne akty prawne. Standard ochrony danych ma charakter konstytucyjny i jest zawarty w nast?puj?cych dyrektywach: Czytaj wi?cej… OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH WED?UG NOWYCH PRZEPISóW Sie 12 2015 Wyszukiwarka archiwum Sierpień 12, 2015 Mr. ODO Wpis z Mr. ODO 0 Nie komentowany. dodaj komentarz Wpis w Media Podziel si? Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którzy zostali wyznaczeni przed 1 stycznia 2015 r., zaprzestan? pe?nienia tej funkcji – zgodnie z wytycznymi nowelizacji o ochronie danych osobowych. Dotyczy to jednak?e wy??cznie tych ABI, którzy do 30 czerwca 2015 nie zostali zg?oszeni do GIODO – tak wyznaczona cezura wyznacza okres przej?ciowy w obszarze ochrony danych osobowych. Zaznaczy? trzeba, ?e zg?oszenie ABI we wskazanym wy?ej terminie zapewnia?o mo?liwo?? kontynuowania pe?nionej funkcji do odwo?ania. NIE RYZYKUJ KONTROLI GIODO BEZ DOKUMENTACJI LUB REJESTRACJI ZBIORóW! Spe?nij obowi?zki ochrony danych wybieraj?c zestaw dokumentacji ze wsparciem prawnym za 99 z? netto + 23% VAT lub wersj? rozszerzon? Dokumentacji z Instrukcj? rejestracji zbiorów do GIODO wsparciem prawnym i Aplikacj? ochrony danych za 199 z? netto + 23% Teraz do ka?dego zamówienia dokumentacji przetwarzania danych RBDO ze wsparciem prawnym – do??czamy kompletne materia?y ze szkolenia z ochrony danych z 2015 roku! Czytaj wi?cej… Masz obowi?zek rejestracji ABI lub zbiorów w GIODO? Sprawd? wpis w rejestrze Sie 12 2015 Wyszukiwarka archiwum Sierpień 12, 2015 Mr. ODO Wpis z Mr. ODO 0 Nie komentowany. dodaj komentarz Wpis w Informacje Prawne Podziel si? Od 1 stycznia 2015 roku obowi?zuj? nowe przepisy ochrony danych w firmach i jednostkach organizacyjnych. Najwa?niejsza zmiana dotyczy firm przetwarzaj?cych dane podlegaj?ce zg?oszeniu do GIODO – jak dane Klientów, rejestry korespondencji i inne. Podmioty te, oprócz wdro?enia dokumentacji, s? zobowi?zane albo do zg?oszenia ABI (Administratora Bezpieczeństwa Danych) do GIODO albo do rejestracji zbiorów w GIODO. Ka?dy podmiot mo?na zweryfikowa?, czy dokona? jakiejkolwiek rejestracji na stronie eGIODO > a kary za uchybienia i brak rejestracji s? surowe. W art. 53 ustawy znajduje si? zapis: ?Kto b?d?c do tego obowi?zany nie zg?asza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do roku”. Czytaj wi?cej… Jak spe?ni? obowi?zki ochrony danych po 1 stycznia 2015 roku? Sie 12 2015 Wyszukiwarka archiwum Sierpień 12, 2015 Mr. ODO Wpis z Mr. ODO 0 Nie komentowany. dodaj komentarz Wpis w Aktualno?ci, Informacje Prawne Podziel si? Od 1 stycznia 2015 roku obowi?zuj? nowe przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nowelizacj? firmy i jednostki organizacyjne przetwarzaj?ce zbiory podlegaj?ce zg?oszeniu do GIODO (np. dane Klientów, rejestry korespondencji) oprócz wdro?enia wewn?trznej dokumentacji przetwarzania danych b?d? musia?y dokona? albo Rejestracji ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) do GIODO albo Rejestracji zbiorów do GIODO. UWAGA! Rejestracja zbiorów danych podlegaj?cych zg?oszeniu do GIODO pozwoli na unikni?cie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w podmiocie – co wi??e si? z dodatkowymi obowi?zkami i sprawozdaniami ABI wzgl?dem GIODO – jest to bardzo korzystne rozwi?zanie, dlatego rekomendujemy jak najszybsze wdro?enie dokumentacji z instrukcj? zg?oszenia zbioru do GIODO i wsparciem prawnym > Czytaj wi?cej… GIODO b?dzie egzekwowa? obowi?zki ochrony danych w firmach w 2015 roku! Lut 16 2015 Wyszukiwarka archiwum Luty 16, 2015 Mr. ODO Wpis z Mr. ODO 0 Nie komentowany. dodaj komentarz Wpis w Aktualno?ci, Informacje Prawne Podziel si? Podczas niedawno odbytej konferencji w GIODO, dnia 28 stycznia 2015 roku, Andrzej Lewiński, Zast?pca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zapowiedzia? egzekwowanie przestrzegania przepisów ochrony danych w firmach i jednostkach organizacyjnych po nowelizacji przepisów obowi?zuj?cych od 1 stycznia 2015 r. Czytaj wi?cej… 1 2 3 Nast?pny Polecamy: Poradnik ODO Najnowsze wpisy Nowe przepisy UE wprowadz? niebawem kary do 4% przychodu – uchwa?a przyj?ta OBOWI?ZKI I ?RODKI ABI DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZE?STWA SYSTEMU OCHRONY DANYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ODNIESIENIU DO SPó?DZIELNI MIESZKANIOWYCH SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DOBIE CYBERPRZEST?PCZO?CI DANE OSOBOWE A DZIA?ANIA SZPITALI Najnowsze komentarze mcp o Kontrole GIODO i PIP razem – wywiad z Wojciechem Rafa?em Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Archiwa Kwiecień 2016 Sierpień 2015 Luty 2015 Kwiecień 2014 Wrzesień 2013 Sierpień 2013 Marzec 2013 Kategorie Aktualno?ci Informacje Prawne Media Meta Zarejestruj si? Zaloguj si? Kana? RSS z wpisami Kana? RSS z komentarzami WordPress.org Najnowsze Nowe przepisy UE wprowadz? niebawem kary do 4% przychodu – uchwa?a przyj?ta OBOWI?ZKI I ?RODKI ABI DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZE?STWA SYSTEMU OCHRONY DANYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ODNIESIENIU DO SPó?DZIELNI MIESZKANIOWYCH SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DOBIE CYBERPRZEST?PCZO?CI DANE OSOBOWE A DZIA?ANIA SZPITALI Stowarzyszenie Dane Osobowe JESTE?MY STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Celem dzia?alno?ci stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy na temat obowi?zuj?cych przepisów dotycz?cych administratorów danych osobowych (podmiotów gospodarki narodowej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadaj?cych osobowo?ci prawnej) a zarazem zmiana stanu obecnego, w którym wi?kszo?? administratorów danych osobowych nie ma ?wiadomo?ci obowi?zywania przepisów okre?laj?cych ich obowi?zki. Skontaktuj si?: Zapraszamy do kontaktu biuro@daneosobowe.org.pl Nasi prawnicy, wolontariusze ch?tnie odpowiedz? na Państwa pytania zwi?zane z ochron? danych osobowych! Copyright ? 2016 DaneOsobowe.org.pl Loading... Loading...

daneosobowe.org.pl Whois

Domain Name: DANEOSOBOWE.ORG.PL